Mantra’s

Mantra’s

Het woord ‘mantra’ is samengesteld uit de Sanskriet wortels: man – denken en tra-bevrijden en betekent in de eerste plaats het zichzelf bevrijden van alle beperkingen door middel van een mentaal proces. Het heelal, waarin de mens leeft, bestaat geheel uit trillingen of frequenties die verschillende snelheden hebben. Deze trillingen komen voort uit de eerste oer-trilling die zelf een golfbeweging voortbrengt in de oceaan van Prakriti(de natuur). Uit deze oertrilling komen andere trillingen voort en hieruit is het hele universum onstaan, dat zelf niets anders is dan een bundel van trillingen.

Een mantra is een klank of een combinatie van subtiele klanken of trillingen, die voor de gebruiker een bepaalde uitwerking heeft op zijn hele wezen, maar ook op zijn omgeving. Daarom kunnen ze alleen worden samengesteld en geselecteerd door de hoog ontwikkelde zieners die van hun subtiele werking en al hun effecten op de hoogte zijn. In de toestand van Samadhi zijn de oermantra’s door de rishi’s(zieners)geschouwd. Deze zijn van goddelijke aard, bedoeld als hulpmiddel voor de gebruiker om de oorspronkelijke toestand van bestaan opnieuw te verlevendigen. Door gebruik te maken van mantra’s maakt de mens gebruik van dezelfde scheppende kracht als Brahma, de schepper zelve en kan hij uiteindelijk eenheid met Brahman, het Absolute, tot stand brengen. Maar dit kan alleen worden bereikt wanneer de beoefenaar zuiverheid van lichaam, spreken en denken betracht, omdat anders zelfs het tegenovergestelde effect kan optreden.

Er bestaan verschillende soorten mantra’s. Men kan ze rangschikken naar het aantal lettergrepen, dit aantal kan varieren van 1 tot 1000. De mantra’s die uit een lettergreep bestaan worden als de oorspronkelijke of fundamentele mantra’s beschouwd. Er wordt van gezegd dat ze alle natuurlijke of ware namen bij benadering weergeven. In het gewone taalgebruik hebben ze geen betekenis. Hun betekenis ligt in de specifieke kracht of energie, zoals vuur van kennis, shakti of maaya, die in het speciale frequentie-patroon van de mantra besloten ligt. Zij beïnvloeden, via het gehoorzintuig, de sympatische en parasympatische zenuwen die in een zeer verfijnd netwerk over het lichaam en haar organen verspreid zijn. Deze zenuwen beïnvloeden op hun beurt de twee hemisferen van de hersenschors.

De tweede categorie van mantra’s, die met twee of drie lettergrepen, omvat wetenschappelijke combinaties van bepaalde klanken en deze krijgen een grotere kracht wanneer ze meerdere malen herhaald worden. Door herhaling of door de mantra op andere wijze te gebruiken is het mogelijk de kracht van de mantra te materialiseren. Bijvoorbeeld door een bepaalde energie of kracht te scheppen met het doel om genezing of zuivering te bewerkstelligen. Voor alle mantra’s geld dat hun klankwaarde even belangrijk is als hun betekenis.
Ook de plaats waar men de mantra (of meditatie) beoefend kan van invloed zijn op het beoogde effect. Klimatologische factoren kunnen het effect verhogen maar ook de aanwezigheid van magnetische energie of een hoge mate van negatieve ionen in de atmosfeer. van oudsher worden de volgende plaatsen aanbevolen voor beoefenen van mantra’s: de plaats waar een verlichte yogi veel heeft gemediteerd, diep in een bos, een vredelievend land, gebied, bij het ontmoetingspunt van 2 rivieren, een waterval of aan de oever van de rivier, heilige plaatsen, een grot in de bergen of in een bloementuin.

De mantra OM of AUM, Praanava genoemd, is bij benadering, de uitdrukking van de eeuwige, mystieke oerklank die het hele universum in slechts een lettergreep omvat. De letters vormen een driehoek die fysiek alle mogelijkheden van geluid weergeven. Deze heilige klank bevat in zichzelf het verleden, het heden en de toekomst en is in zichzelf tijdloos. Ze drukt de totaliteit uit van Brahman of de Universele Ziel en bevat de essentie van alles wat heilig is in het Vedische denken. Ze wordt gebruikt aan het begin van de meditatie, aan het begin en eind van een gebed of recitatie, bij de beoefening van Yoga. In feite op ieder ogenblik dat de gedachte aan Brahman het bestaan van de mens doorstraalt.

Er wordt gezegd dat de 52 klanken, die worden weergegeven door de 52 letters van het Sanskriet alfabet, hun basis vinden in de oertrilling OM. Aangezien deze klanken voorkomen in alle talen, kan men ook zeggen dat alle talen voortgekomen zijn uit deze ene oerklank. Deze oerklank gaat door de fijnere en grovere aspecten van het bestaan heen en verschijnt tenslotte als de klank, die in de stoffelijke wereld wordt voortgebracht door de stembanden van de mens-de menselijke stem.

De chakra’s of energiecentra in het lichaam staan in verband met bepaalde klanken en daarom met bepaalde letters van het Sanskriet alfabet. Alle letters zijn in deze chakra’s vertegenwoordigd en dit verklaard waarom in de beschrijvingen over de verering en de opwekking van de Kundalini met behulp van mantra’s een verband wordt gelegd met de verschillende letters van het alfabet. Met behulp van de juiste mantra kan de mens scheppend bezig zijn en alles realiseren wat hij wil.