Shiva Aarti

Shri Shankar Ji Ki Aarti

Om Jai Shiv Omkara, SWami Jai Shiv Omkara,
Brahma Vishnu Sadashiv Ardhangi Dhara.
Om Jai Shiv Omkara

Ekanan Chaturanan Panchanan Raje,
Hansanan Garudaasan Vrashivahan Saje.

Do Bhuj Char Chaturbhuj Dus Bhuj Te Sohe,
Teenon Roop Nirakhata Tribhuvan Jan Mohe.

Akshmala Banmala Mundmala Dhari,
Chandan Mragmad Sohe Bhale Shashi Dhari.

Shvetambar Pitambar Baghambar Ange,
Sankadik Brahmadik Bhootadik Sange.

Kar Main Shreshth Kamandalu Chakra Trishul Dharta,
Jagkarta Jagharta Jag Palan Karta.

Brahma Vishnu Sadashiv Janat Aviveka,
Pranvakshar Ke Madhye Yeh Teenon Eka.

Trigun Shiv Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,
Kahat Shivanand Swami Man Vanchhit Phal Pave.